Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), Skupština Istarskog povijesnog društva na izvanrednoj sjednici održanoj 15. I. 2016. godine donijela je novi

STATUT
ISTARSKOG POVIJESNOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju, članstvo i članarina, prava i obveze članova, unutarnji ustroj Društva, tijela Društva, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak rada Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Društva.

 

Članak 2.

Puni naziv Društva je: Istarsko povijesno društvo. Skraćeni naziv glasi: IPD. Za nastupanje u Istarskoj županiji Društvo koristi i naziv na talijanskom jeziku: Società Storica Istriana, odnosno skraćeni naziv na talijanskom jeziku SSI. Za nastupanje Društva u inozemstvu upotrebljava se i naziv na engleskom jeziku The Istrian Historical Society. Sjedište Društva je: Pula, Ivana Matetića Ronjgova 1. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a kao Društvo registrirano je pri nadležnom tijelu državne uprave. Društvo djeluje na području Istarske županije, a može se učlaniti ili na drugi način povezivati s povijesnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu. Društvo se može prema potrebi povezivati sa srodnim društvima čija djelatnost sadržajno podupire i dopunjuje povijesna istraživanja.

 

Članak 3.

Društvo ima znak sljedećeg izgleda: unutar obrisa istarskoga poluotoka piše skraćeni naziv Društva IPD te skraćeni naziv prijevoda naziva Društva na talijanskom jeziku SSI.

 

Članak 4.

Društvo ima pečat sljedećega oblika: okrugao, s punim nazivom Društva i prijevodom naziva na talijanski jezik te skicom istarskoga poluotoka u sredini. Dimenzije pečata su: 30 mm u promjeru.

 

Članak 5.

Društvo zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

Članak 6.

Rad Društva je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje otvorenošću u radu tijela Društva pravodobnim obavještavanjem članova Društva neposredno i putem sredstava javnog priopćavanja, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način. Radi što potpunijega ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati svoje glasilo i posebna izdanja u skladu s propisima o javnom informiranju.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

 

Članak 7.

Društvo je osnovano s ciljem poticanja i podupiranja istraživanja istarske povijesti, okupljanja i educiranja zainteresiranih istraživača i njihove međusobne razmjene iskustava. Društvo će, prema potrebi, također podupirati istraživanja koja su sadržajno ili metodološki povezana s historiografijom.

 

Članak 8.

Djelatnost Društva je:
• promicanje istraživanja istarske povijesti, okupljanje članstva osobito među mladima,
• razvijanje svijesti o važnosti povijesnih istraživanja i zaštite povijesnoga gradiva,
• poticanje svih oblika organiziranoga povijesnog istraživanja,
• priprema predavanja i drugih oblika metodološke edukacije za povijesna istraživanja,
• organizacija predavanja, izložbi i predstavljanja časopisa i knjiga s područja djelatnosti Društva,
• izdavanje znanstvenih i stručnih radova u tiskanom obliku i na mrežnim stranicama,
• izdavanje časopisa, zbornika radova, monografija, kataloga izložbi i posebnih izdanja,
• osmišljavanje i provedba projekata na očuvanju povijesne materijalne i nematerijalne baštine, očuvanju povijesne memorije, obilježavanju mjesta povijesnih događanja, prikupljanju i objavljivanju podataka o povijesnim osobama, procesima i događajima,
• digitalizacija građe i stručne literature
• osnivanje stručne knjižnice,
• suradnja s arhivima,
• suradnja s obrazovnim ustanovama,
• popularizacija povijesne znanosti i njezinih rezultata,
• podupiranje suradnje među članovima Društva kod istraživanja koja imaju zajednički interes članova,
• redovita društvena okupljanja,
• stručne ekskurzije.

 

III. ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

 

Članak 9.

Članom Društva postaje se na temelju podnesene pristupnice koju nakon razmatranja većinom glasova prihvaća Upravni odbor. U Društvu se vodi registar članova o čijem obliku, sadržaju i načinu vođenja odlučuje Upravni odbor Društva sukladno Zakonu o udrugama.

Članstvo se dijeli na redovne članove i počasne članove.

Redovni član može postati svaka pravna ili fizička osoba bez obzira na državljanstvo i mjesto prebivališta koja aktivno istražuje i objavljuje radove ili na bilo koji način doprinosi afirmaciji proučavanja istarske povijesti te prihvaća Statut i opće akte Društva.

Počasnim članom Društva postaje ona fizička osoba, bez obzira na državljanstvo i mjesto prebivališta, koja svojim osobitim zalaganjem pridonosi ostvarivanju ciljeva Društva. Odluku o tome donosi Skupština na prijedlog Upravnoga odbora.

 

Članak 10.

Prava redovnih članova Društva jesu:

 • da biraju i da budu birani u tijela Društva,
  • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva,
  • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
  • da imaju mogućnost uvida u zapisnike Društva,
  • da na dogovoren način koriste opremu Društva, prostorije, literaturu i drugu imovinu Društva.

Prava počasnih članova Društva jesu:

 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva,
  • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
  • da imaju mogućnost uvida u zapisnike Društva,
  • da na dogovoren način koriste opremu Društva, prostorije, literaturu i drugu imovinu Društva.

Obveze redovnih članova Društva jesu:

 • da rade na ostvarivanju ciljeva Društva,
  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
  • da čuvaju i podižu ugled Društva,
  • da redovito plaćaju članarinu, da se brinu za imovinu, opremu i drugo gradivo koje je vlasništvo Društva,
  • da promiču publikacije Društva.

Obveze počasnih članova Društva jesu:

 • da rade na ostvarivanju ciljeva Društva,
  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
  • da čuvaju i podižu ugled Društva,
  • da promiču publikacije Društva.

Članovi Društva mogu biti, na prijedlog Upravnoga odbora i potvrdom Skupštine, odlikovani i pohvaljeni za svoj doprinos Društvu. Ako član Društva želi stručno nastupiti u javnosti u ime Društva mora s tim upoznati predsjednika Društva. Predsjednik u tom slučaju može tražiti prethodnu stručnu recenziju javnoga nastupa koju obavlja Upravni odbor ili imenovano povjerenstvo, a koju član Društva mora uvažiti. Pod stručnim nastupom u javnosti podrazumijeva se predavanje, objava stručnog djela i sl., a ne ubraja se djelovanje među članovima Društva.

 

Članak 11.

Novčani iznos članarine određuje redovna godišnja skupština. Redovni članovi plaćaju članarinu za kalendarsku godinu. Osobe koje se učlane tijekom drugoga polugodišta plaćaju prvu članarinu samo za pola godine. Počasni članovi su oslobođeni od plaćanja članarine.

Članovi koji ne uplate članarinu dvije godine za redom ne mogu glasati na Skupštini i nakon isteka druge godine neplaćanja članarine prestaje im članstvo u Društvu. Ovlašćuje se Upravni odbor da donese izuzeće od ove odluke uz obrazloženje.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
  • brisanjem iz članstva ako nije plaćana članarina duže od dvije godine,
  • isključenjem iz članstva.

O brisanju iz članstva odluku donosi predsjednik Društva na temelju godišnjega izvješća blagajnika i o tome izvješćuje Skupštinu na prvoj sljedećoj redovnoj skupštini.

O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor Društva. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 12.

Tijela Društva jesu:

 1. Skupština Društva
  2. Upravni odbor Društva
  3. Predsjednik Društva
  4. Nadzorni odbor Društva
  5. Sud časti

Skupština je najviše tijelo Društva. Čine ju svi redovni članovi. Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna skupština zasjeda svake godine, a svake je četvrte godine ujedno i izborna.

Redovnu skupštinu saziva Upravni odbor, predlaže dnevni red skupštine te dan i mjesto održavanja. U slučaju isteka mandata Upravnoga odbora kao ovlaštenoga sazivača skupštine, skupštinu može sazvati najmanje devet (9) članova Društva koji su bili upisani u Registar članova prije isteka mandata Upravnoga odbora.

Izvanredna skupština saziva se na inicijativu predsjednika Društva, na prijedlog Upravnoga odbora, na zahtjev Nadzornoga odbora ili na pisano obrazložen zahtjev jedne trećine redovnih članova. Izvanredna skupština odlučuje samo o onome za što je sazvana. Ako predsjednik Društva na zahtjev predlagača ne sazove izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana podnesenoga zahtjeva, skupštinu saziva predlagač u roku od 15 dana nakon isteka navedenoga roka.

Poziv na redovnu skupštinu mora biti upućen najmanje 7, a na izvanrednu najmanje 3 dana prije njezina održavanja i mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, kao i prijedlog dnevnoga reda. Uz poziv dostavljaju se po potrebi i materijali o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu.

 

Članak 13.

Skupštini predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 14.

Prisutni članovi Skupštine odlučuju punovažno.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je javno, ali se većinskom odlukom Skupštine može prijeći i na tajno glasovanje.

 

Članak 15.

Skupština Društva:

 • donosi Statut te njegove izmjene i dopune,
  • donosi i druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
  • bira i razrješava članove Upravnoga odbora, članove Nadzornoga odbora te članove Suda časti,
  • utvrđuje i usvaja planove rada Društva,
  • razmatra i utvrđuje izvješća o radu i materijalnom poslovanju Društva na temelju pisanih izvješća Upravnoga i Nadzornoga odbora,
  • utvrđuje iznos članarine,
  • bira počasne članove na prijedlog Upravnoga odbora,
  • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Društva, utvrđenim ovim Statutom ili zakonom,
  • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
  • odlučuje o prestanku rada Društva.

 

Članak 16.

Skupština bira Upravni odbor na razdoblje od četiri godine, tijekom kojega on vodi poslove Društva. Skupština može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje su izabrani ako ne izvršavaju povjerene im obveze. Upravni odbor i svaki njegov član odgovaraju Skupštini za svoj rad.

 

Članak 17.

Upravni odbor sastoji se od devet (9) članova, a bira ih Skupština. Predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika Društva bira Upravni odbor iz svojih redova. Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnoga odbora.

Ako član Upravnoga odbora prestane obnašati dužnost u vremenu između dviju skupština, Upravni odbor popunjava njegovo mjesto drugim redovnim članom Društva, a taj izbor potvrđuje sljedeća Skupština Društva.

Upravni odbor održava sastanke po potrebi. Saziva se na inicijativu predsjednika Društva ili na zahtjev najmanje trojice članova Upravnoga odbora. Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnoga broja svojih članova.

 

Članak 18.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
  • utvrđuje prijedlog financijskoga plana i završnoga računa,
  • organizira djelatnosti na ostvarivanju programa zacrtanoga Statutom i zaključcima Skupštine,
  • podnosi Skupštini izvješća o radu i poslovanju te prijedlog proračuna za iduću godinu,
  • upravlja imovinom Društva,
  • osniva pododbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva,
  • utvrđuje propise o radu i materijalnom poslovanju, uključujući i one o izgledu i uporabi žiga i znaka (logotipa) te supotpisnike,
  • donosi odluke o isključenju iz članstva,
  • obavlja i sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Članak 19.

Predsjednik Društva:

 • predstavlja Društvo pred tijelima državne uprave i trećim osobama,
  • saziva redovnu i izvanrednu skupštinu te sastanke Upravnoga odbora,
  • provodi odluke Skupštine i Upravnoga odbora i vodi rad Društva tijekom svojega četverogodišnjeg mandata.

Predsjednik odobrava izdatke Društva u okviru smjernica Upravnoga odbora, a može odlučiti i o nepredviđenoj isplati u okviru iznosa koji je prethodno utvrdio Upravni odbor. Takvu isplatu Upravni odbor treba odobriti na svom idućem sastanku. Ako je predsjednik spriječen, u svim pravima i dužnostima zastupa ga dopredsjednik ili tajnik ili osoba koju za to zaduži Upravni odbor.

U slučaju spriječenosti predsjednika, njegova prava i obveze preuzima dopredsjednik. U slučaju spriječenosti i dopredsjednika, prava i obveze predsjednika preuzima tajnik Društva.

 

Članak 20.

Tajnik Društva:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
  • brine o urednom vođenju Registra članova,
  • vodi ili organizira vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnoga odbora, a ovjerovljuje ih na sastanku izabrani član Društva,
  • vodi i čuva arhiv Društva,
  • obavlja druge poslove za potrebe Društva u skladu s općim aktima Društva,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i predsjednik Društva.

 

Članak 21.

Blagajnik Društva:
• vodi financijsko poslovanje Društva pod nadzorom Upravnoga odbora,
• prima članarine i ostala primanja te nastoji da se ona na vrijeme uplate,
• isplate obavlja uz odobrenje predsjednika ili osobe koju je Upravni odbor imenovao da ga zamjenjuje,
• vodi knjigovodstvo i redovno izvješćuje Upravni odbor o financijskom i materijalnom stanju, a na svršetku godine podnosi mu završni račun za proteklu kalendarsku godinu.

 

Članak 22.

Nadzorni odbor od tri člana bira Skupština na razdoblje od četiri godine. Konstituira se odmah nakon izbora i iz svoga sastava bira predsjednika. Član Nadzornoga odbora ne može biti član Upravnoga odbora ni Suda časti. Članovi Nadzornoga odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini, a u djelokrugu svoga rada:

 • nadziru primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
  • nadziru financijsko i materijalno poslovanje Društva,
  • obavljaju i druge poslove koje im povjeri Skupština,
  • imaju pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva; sva tijela Društva dužna su im bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju, dajući tražene obavijesti i podatke,
  • mogu zatražiti sazivanje sjednica Upravnoga odbora ili Skupštine ako utvrde ozbiljne nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, tešku nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Odluka Nadzornoga odbora je valjana ako za nju glasuju barem dva člana Odbora. Članovi Nadzornoga odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnoga odbora, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 23.

Sud časti od tri člana bira Skupština na razdoblje od četiri godine. Član Suda časti ne može biti član Upravnoga odbora ni Nadzornoga odbora. Sud časti odlučuje o stegovnim prekršajima članova Društva na pisani zahtjev Upravnoga ili Nadzornoga odbora. Disciplinskim prekršajima smatra se:

 • nepoštivanje odluka tijela Društva,
  • neovlašten javni nastup u ime Društva koji šteti interesu Društva,
  • drugi postupci koji teže povređuju interes ili ugled Društva.

Kao stegovne mjere Sud časti izriče (1) opomenu i (2) isključenje. Član kojemu je izrečena stegovna mjera ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini, koju ona razmatra na svom sljedećem sazivu.

Osim stegovnih prekršaja, Sud časti razmatra i odlučuje o sporovima među članovima Društva i o mogućim sukobima interesa.

 

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 24.

Ako između članova Društva dođe do spora koji je vezan za djelovanje Društva, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti Sudu časti zahtjevom upućenim Upravnom ili Nadzornom odboru.

Sukobom interesa u Društvu smatra se situacija u kojoj članovi Društva pri obavljanju svojih dužnosti u Društvu mogu svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova ili Društva u cjelini. O svakom sukobu interesa odlučuje se zasebno na Sudu časti, a na pisani zahtjev Upravnoga ili Nadzornoga odbora.

 

VI. IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 25.

Društvo je neprofitna organizacija. Imovinu Društva čine novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava. Društvo imovinu stječe od članarine, od dobrovoljnih priloga i darova, od dotacija iz proračuna i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju prema Zakonu o udrugama. Prihodi se koriste za ostvarivanje ciljeva Društva u skladu s godišnjim proračunom. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu godinu. Po završetku godine sastavlja se završni račun i podnosi Skupštini na usvajanje.

 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 26.

Statut je temeljni opći akt Društva, s čijim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi opći akti. Važnija pitanja ustrojstva Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu formalnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Upravni odbor (čl. 18) ili Skupština (čl. 15). Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

 

VIII. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Članak 27.

Društvo izdaje svoj časopis, koji uređuju Urednički odbor i Uredništvo. Urednički odbor i Uredništvo sastoje se od članova koje na to mjesto postavi Upravni odbor. Glavni urednik ujedno je i odgovorni urednik. Društvo može pokretati i druga informacijska ili stručna glasila. U radu izdavačke djelatnosti Društva primjenjivat će se odredbe Zakona o izdavačkoj djelatnosti te Zakona o javnom priopćavanju.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 28.

Društvo prestaje s radom odlukom Skupštine, ako za nju glasuju barem dvije trećine prisutnih članova te u slučajevima propisanima zakonom. U slučaju prestanka rada Društva sva njegova imovina predaje se Državnom arhivu u Pazinu na čuvanje i u trajno vlasništvo.

 

Članak 29.

Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskoga postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Puli, 15. siječnja 2016.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA:

dr.sc. Maurizio Levak