X01062--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci
Svezak: 5
Godina izdanja: 1959.
Glavni urednik: Mirko Zjačić
 • Dokumentacija arhivske građe o radničkom pokretu u Rijeci (str.7-117)
  PDF
  Antun Herljević
 • Momjanski katastik (str.119-254)
  PDF
  Miljen Šamšalović
 • Knjiga riječkog notara i kancelara Antuna de Renno de Mutina (1436-1461) – III dio (str.255-459)
  PDF
  Mirko Zjačić
 • Prilozi građi za historiju 1918-e u Istri i Trstu (str.461-507)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Detaljni inventar arhiva Zemaljskog sabora i Zemaljskog odbora Istre (str.509-556)
  PDF