Slideshow shadow

Povratak na prethodnu stranicu

X01062--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci
Svezak: 5
Godina izdanja: 1959.
Glavni urednik: Mirko Zjačić
  • Dokumentacija arhivske građe o radničkom pokretu u Rijeci (str.7-117)
    PDF
    Antun Herljević
  • Momjanski katastik (str.119-254)
    PDF
    Miljen Šamšalović
  • Knjiga riječkog notara i kancelara Antuna de Renno de Mutina (1436-1461) – III dio (str.255-459)
    PDF
    Mirko Zjačić
  • Prilozi građi za historiju 1918-e u Istri i Trstu (str.461-507)
    PDF
    Bernard Stulli
  • Detaljni inventar arhiva Zemaljskog sabora i Zemaljskog odbora Istre (str.509-556)
    PDF